86/103 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11

Giờ mở cửa – Thứ 2-6, 8 a.m. – 7:30 p.m